Does anyone know how to show only one part of the content inside lightbox ?

Chào mọi người,

Có ai biết làm thế nào để chỉ hiển thị một phần nội dung bên trong hộp đèn?

Tôi đã thêm một lớp "lightbox" vào nút, nhưng nó có tất cả các trang bên trong hộp đèn: S

Làm thế nào tôi có thể kéo chỉ "elgg-trang-cơ thể" từ url này?

Professional Services

Professional Services

Get / offer professional help on Elgg; like customization, design, development, setup, hosting... Illegal trades are not allowed.